Chi tiết tin - Xã Triệu Lăng - Triệu Phong

 

Menu được chọn không tồn tại.
Video clip
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 2
  • Hôm nay 84
  • Tổng truy cập 348.455

XÃ TRIỆU LĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

14:39, Thứ Hai, 14-8-2023

XÃ TRIỆU LĂNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023

Chiều ngày 24/4/2023. UBND xã Triệu Lăng đã tổ chức HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 Tại hội trường nhà Văn hóa của xã.

Chủ trì hội nghị Đ/c: Đặng Quang Hải – Chủ tịch UBND xã đã nên trọng tâm của công tác cải cách hành chính năm 2023 là thực hiện hướng dẫn cho người dân biết và thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trong tất cả các lĩnh vực.

Description: C:\Users\Administrator\Downloads\z4296584047908_bc1c047fe75d39cc93d1f20afd98774e.jpgĐể thực hiện tốt công tác CCHC năm 2023, đầu năm UBND xã Triệu Lăng đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 02/02/2023 về việc thực hiện cải cách hành chính năm 2023. UBND xã Triệu Lăng đã ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính số 09/KH-UBND ngày 16/02/2023 về việc thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Theo đó, công tác CCHC năm 2023 trên địa bàn xã tập trung vào 7 nội dung cụ thể như: Công tác chỉ đạo điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kết hoạch CCHC năm 2023, đồng thời khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2022, UBND xã Triệu Lăng đã tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm về kết quả Chỉ số CCHC năm 2022 đến toàn thể ngũ cán bộ, công chức đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công chức có liên quan khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC năm 2022 và đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2023 của đơn vị. Description: C:\Users\Administrator\Downloads\z4296584032571_632a512a684fb2af97fafb818d4fd5c5.jpg

Bên cạnh đó để thực hiện tốt các nhiệm vụ CCHC trong năm 2023, UBND xã đã triển khai thực hiện một số giải pháp cụ thể như:

1. Tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, giải quyết, khắc phục các tồn tại hạn chế năm 2022. Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, từng công chức chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực, có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao.